مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian J. of Fisheries Science
آدرس وب سایت نشریه http://jifro.areo.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijfs.ifri@ifro.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 18 - شماره 2 - فروردین 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه