مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Natural Resources Research
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ijnrr.areeo.ac.ir/
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار سالنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-2484
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijnrr@iranjournal.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 1 - آذر 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه