مشخصات نشریه
عنوان نشریه نشریه ترویجی سیب زمینی
آدرس وب سایت نشریه http://pem.areeo.ac.ir/
زبان اصلی
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-09-20
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره سال اول شماره 2 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه