مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی
آدرس وب سایت نشریه http://fooder.areeo.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2645-4513
شاپا الکترونیکی 2645-4521
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه fooder96@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1397-10-04
آخرین دوره و شماره دوره 17 - شماره 2 - شهریور 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه