مشخصات نشریه
عنوان نشریه Mycologia Iranica
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://mij.areeo.ac.ir/
صاحب امتیاز Iranian Mycological Society
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2382-9664
شاپا الکترونیکی 2382-9656
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه mycologiairanica@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1397-10-04
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 1 - خرداد 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه