مشخصات نشریه
عنوان نشریه مجله ترویجی انگور
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://qazvingrape.areeo.ac.ir/
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه qazvingrape@areeo.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1397-10-04
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه