# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 1399
1
Agricultural Research,Education and Extension Organization
انگلیسی 1562-2916
 
96
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 0905-1735
 
95
A+
3
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فارسی 2251-9300
 
95
A+
4
Razi Vaccine & Serum Research Institute
انگلیسی 0365-3439
 
94
A+
5
Iranian Medicinal Plants Society
انگلیسی 2322-1399
 
94
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0859
 
93
A+
7
Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, IRAN
فارسی 1608-4306
 
93
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0913
 
92
A+
9
انجمن علمی بذر ایران و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
فارسی 2322-2646
 
92
A+
10
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2228-7140
 
91
A+
11
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0883
 
91
A+
12
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2476-4000
 
91
A+
13
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی 1026-1354
 
91
A+
14
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
فارسی 1019-9632
 
90
A+
15
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
فارسی 2423-5407
 
90
A+
16
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0891
 
90
A+
17
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0875
 
90
A+
18
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2345-2536
 
90
A+
19
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی
 
90
A+
20
انجمن حشره شناسی ایران
فارسی 0259-9996
 
89
A
21
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2476-4612
 
88
A
22
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2645-4513
 
88
A
23
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فارسی 1019-9632
 
88
A
24
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 1026-5007
 
87
A
25
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2228-7124
 
87
A
26
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1029-788X
 
87
A
27
مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور Iranian Research Institute of Plant Protection
فارسی 2322-4223
 
87
A
28
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
فارسی 1022-4211
 
86
A
29
انجمن علمی زنبور عسل ایران
فارسی 2476-6666
 
86
A
30
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
فارسی 1735-0670
 
84
A
31
انجمن علوم علفهای هرز ایران
فارسی
 
84
A
32
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
فارسی
 
84
A
33
مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی وانجمن علمی گیاهان دارویی ایران
فارسی
 
83
A
34
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
فارسی
 
82
A
35
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فارسی 2345-203X
 
82
A
36
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2345-62-05
 
82
A
37
مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فارسی 2423-5423
 
80
A
38
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
فارسی
 
80
A
39
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
فارسی
 
80
A
40
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
فارسی
 
79
B
41
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
فارسی
 
79
B
42
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی
 
76
B
43
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 2345-5845
 
75
B
44
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی
 
75
B
45
مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی
فارسی 2645-6508
 
75
B
46
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2008-6954
 
75
B
47
Iranian Mycological Society
انگلیسی 2382-9664
 
73
B
48
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2322-4096
 
72
B
49
موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی 1735-6652
 
72
B
50
موسسه تحقیقات پنبه کشور
فارسی 2345-5306
 
72
B
51
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمان
فارسی
 
72
B
52
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
فارسی
 
70
B
53
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور(بندر انزلی)
فارسی
 
70
B
54
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
فارسی
 
69
B
55
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
فارسی
 
68
B
56
پژوهشکده میگوی کشور
فارسی
 
68
B
57
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فارسی 2345-3826
 
66
B
58
Agricultural Research,Education and Extension Organization
انگلیسی 2008-868X
 
65
B
59
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
فارسی
 
63
C
60
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
فارسی
 
61
C
61
موسسه تحقیقات برنج کشور
فارسی
 
60
C
62
مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
فارسی
 
59
C
63
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
فارسی
 
58
C
64
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فارسی
 
56
C
65
فارسی
 
54
C
66
موسسه تحقیقات علوم باغبانی
فارسی
 
52
C
67
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
فارسی
 
50
C
68
Union Medicinal plants of Iran
انگلیسی
69
Union Medicinal plants of Iran
انگلیسی
70
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2008-6946
71
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
فارسی
72
موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی 1027-992X
73
اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران
فارسی
74
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی