گروه ها
وضعیت انتشار
نشریات به روز 39
نشریات در وضعیت هشدار 11
نشریات با تاخیر انتشار 21
# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 1401
1
Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, IRAN
فارسی 1608-4306  
97
الف
2
Razi Vaccine & Serum Research Institute
انگلیسی 0365-3439  
96
الف
3
مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی
فارسی 2645-6508  
94.5
الف
4
انجمن حشره شناسی ایران
فارسی 0259-9996  
92
الف
5
Agricultural Research,Education and Extension Organization
انگلیسی 1562-2916  
91.5
الف
6
Research Institute of Forests and Rangelands
انگلیسی 1029-788X  
90.5
الف
7
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی 1026-1354  
90
الف
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 0905-1735  
88.5
الف
9
انجمن علمی بذر ایران و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
فارسی 2322-2646  
87
الف
10
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فارسی 1019-9632  
85.5
الف
11
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0875  
84.5
الف
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0913  
84
الف
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
فارسی 1019-9632  
83.5
الف
14
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0859  
83.5
الف
15
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2476-4612  
83
الف
16
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2645-4513  
83
الف
17
Iranian Medicinal Plants Society
انگلیسی 2322-1399  
82.5
الف
18
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 1026-5007  
82.5
الف
19
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
فارسی 1735-0670  
82.5
الف
20
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فارسی 2251-9300  
82.5
الف
21
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2476-4000  
82
الف
22
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0883  
81
الف
23
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0891  
80
الف
24
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
فارسی 2423-5407  
79.5
ب
25
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2345-2536  
79.5
ب
26
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فارسی 2345-203X  
78
ب
27
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
فارسی 2783-526X  
78
ب
28
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2345-62-05  
77.5
ب
29
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2322-4096  
77
ب
30
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فارسی 2345-3826  
76.5
ب
31
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 2538-4880  
76
ب
32
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
فارسی 2717-0802  
75
ب
33
Iranian Mycological Society
انگلیسی 2382-9664  
74
ب
34
انجمن علوم علفهای هرز ایران
فارسی 1735-3548  
73.5
ب
35
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2228-7140  
72
ب
36
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور(بندر انزلی)
فارسی 2783-1477  
72
ب
37
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فارسی 2008-6954  
71.5
ب
38
انجمن علمی زنبور عسل ایران
فارسی 2476-6666  
68.5
ب
39
موسسه تحقیقات خاک و آب
فارسی 2228-7124  
67.5
ب
40
مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
فارسی 2676-7325  
66.5
ب
41
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمان
فارسی  
66.5
ب
42
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
فارسی  
66.5
ب
43
موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی 1735-6652  
65.5
ب
44
مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فارسی 2423-5423  
65.5
ب
45
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
فارسی 2717-2988  
63.5
ب
46
Agricultural Research,Education and Extension Organization
انگلیسی 2008-868X  
63
ب
47
مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور Iranian Research Institute of Plant Protection
فارسی 2322-4223  
63
ب
48
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فارسی 2345-5845  
62
ب
49
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
فارسی  
61.5
ب
50
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
فارسی 2821-188X  
61.5
ب
51
پژوهشکده میگوی کشور
فارسی 2538-290X  
60.5
ب
52
موسسه تحقیقات پنبه کشور
فارسی 2345-5306  
60
ب
53
مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی وانجمن علمی گیاهان دارویی ایران
فارسی 2645-5935  
60
ب
54
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
فارسی 2821-1111  
59.5
ج
55
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
فارسی 2821-0859  
59.5
ج
56
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
فارسی 2717-3704  
59.5
ج
57
موسسه تحقیقات برنج کشور
فارسی  
58.5
ج
58
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی  
58.5
ج
59
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
فارسی 2821-1898  
57.5
ج
60
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
فارسی 2251-8258  
56
ج
61
فارسی  
56
ج
62
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فارسی 2717-1752  
55
ج
63
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
فارسی  
54
ج
64
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
فارسی 2717-4433  
52
ج
65
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فارسی 2645-5897  
47.5
ج
66
موسسه تحقیقات علوم باغبانی
فارسی  
40
ج
67
Union Medicinal plants of Iran
انگلیسی  
68
Union Medicinal plants of Iran
انگلیسی  
69
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فارسی  
70
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی  
71
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
فارسی 2588-4271