عنوان نشریه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه https://ijfrpr.areeo.ac.ir/
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
موضوع
علوم جنگل, مرتع و آبخیزداری
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی 1735-0859
شاپا الکترونیکی 2383-1723
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijfrpr@rifr-ac.ir
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 21 - شماره 2 - اسفند 1402
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال