# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0883
 
95
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0913
 
95
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 0905-1735
 
92
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی
 
92
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0891
 
90
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0875
 
90
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1735-0859
 
80
A
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فارسی 1029-788X
 
78
A
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
انگلیسی 2322-2484
 
47
C