# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
90
A+
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
76
A
4
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
44
C