# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
انگلیسی
 
89
A+
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
87
A+
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
67
B
4
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فارسی
 
61
B