# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
4
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C