# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
72
B
 
96
A+
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
62
C
 
87
A
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
73
B
4
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
35
C