# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
94
A+
 
96
A+
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
92
A+
 
87
A
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
80
A
 
73
B
4
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
33
C
 
35
C