# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
2
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
82
A
3
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
4
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
11
C