# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
2
انجمن علمی بذر ایران
 
79
A
3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
72
B
4
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
70
B
5
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
70
B
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
67
B
7
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
8
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
9
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
47
C
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
46
C
11
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
13
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر