# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
 
90
A+
2
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
 
88
A+
3
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
 
79
A
4
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
 
76
A
5
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
 
74
B
6
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
 
73
B
7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
 
68
B
8
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
67
B
9
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
 
66
B
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
 
60
B
11
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
 
58
C
12
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
 
55
C
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
 
52
C
14
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 
50
C
15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
 
44
C
16
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 
43
C
17
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C