# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
83
A
 
93
A+
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
95
A+
 
91
A+
3
انجمن علمی بذر ایران
 
87
A
 
91
A+
4
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
83
A
5
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
70
B
 
83
A
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
80
A
7
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
70
B
8
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
C
 
70
B
9
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
59
C
 
65
B
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
62
C
 
64
C
11
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
59
C
 
56
C
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
58
C
 
53
C
13
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
33
C
 
35
C