# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
96
A+
 
98
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
98
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A
 
97
A+
4
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
95
A+
 
97
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
97
A+
 
96
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
8
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
84
A
 
92
A+
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
95
A+
 
90
A+
10
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
86
A
11
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
70
B
 
73
B
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
51
C
 
59
C
13
پژوهشکده چای
 
37
C
 
34
C