# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
8
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
79
A
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
79
A
10
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
75
A
11
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
61
B
12
پژوهشکده چای
 
50
C
13
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
35
C