# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
2
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
90
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
85
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
84
A
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
10
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
74
B
11
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
27
C
13
پژوهشکده چای
 
25
C