# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
 
98
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A
 
98
A+
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
97
A+
4
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
96
A+
 
97
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
96
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
96
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
 
94
A+
8
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
68
B
 
92
A+
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
94
A+
 
90
A+
10
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
 
86
A
11
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
66
B
 
73
B
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
49
C
 
59
C
13
پژوهشکده چای
 
34
C