# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
 
94
A+
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
 
94
A+
3
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
 
94
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
 
92
A+
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
 
92
A+
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
 
90
A+
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
 
90
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
 
80
A
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
 
78
A
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
 
75
A
11
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
 
73
B
12
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
 
67
B
13
پژوهشکده چای
 
33
C
 
63
B
14
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
 
47
C