# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
35
C
2
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
3
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
4
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
75
A
5
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
79
A
6
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
7
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
8
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+