# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97 ارزیابی زمستان 97
1
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
 
76
A