# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
82
A
 
80
A