# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی پاییز 1396 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
90
A+
 
80
A