# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
فارسی 1735-6652
 
76
A