# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
69
B