# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
80
A