مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
آدرس وب سایت نشریه http://asj.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1019-9632
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه pajouhesh@asri.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-24
آخرین دوره و شماره دوره 31 - شماره 121 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه