مشخصات نشریه
عنوان نشریه ترویجی زعفران
آدرس وب سایت نشریه http://se.areeo.ac.ir/
زبان اصلی
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-09-20
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه