# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی سال 1395 رتبه بندی زمستان 1396
1
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
72
B
 
93
A+
2
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
 
91
A+
3
انجمن علمی بذر ایران
 
78
B
 
91
A+
4
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
 
83
A
5
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
 
83
A
6
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
70
B
 
80
A
7
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
70
B
8
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
54
C
 
70
B
9
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
65
B
10
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
 
64
C
11
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
45
C
 
56
C
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
58
C
 
53
C
13
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
31
C
 
35
C