# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی بهار 1397
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
37
C
3
انجمن حشره شناسی ایران
 
69
B
4
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
90
A+
5
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
6
پژوهشکده میگوی کشور
 
49
C
7
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
38
C
8
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
70
B
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
84
A
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
26
C
11
 
53
C
12
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
60
B
13
انجمن علمی بذر ایران
 
70
B
14
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
72
B
15
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
74
B
16
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
17
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
82
A
18
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
19
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
75
A
20
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
69
B
21
وزارت جهاد کشاورزی
 
20
C
22
وزارت جهاد کشاورزی
 
69
B
23
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
83
A
24
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
25
مرکز تحقیقات کردستان
 
24
C
26
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
75
A
27
پژوهشکده چای
 
25
C
28
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
13
C
29
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
12
C
30
 
55
C
31
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
74
B
32
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
88
A+
33
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
34
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
35
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
40
C
36
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
37
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
81
A
38
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
85
A+
39
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
40
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
58
C
41
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
82
A
42
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
59
C
43
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
44
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
49
C
45
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
49
C
46
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
69
B
47
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
80
A
48
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
11
C
49
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
50
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
65
B
51
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
52
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
61
B
53
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
53
C
54
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
65
B
55
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
56
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
62
B
57
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
74
B
58
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
27
C
59
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
60
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
61
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
81
A