# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی پاییز 97
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
67
B
3
انجمن حشره شناسی ایران
 
85
A+
4
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
5
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
80
A
6
پژوهشکده میگوی کشور
 
69
B
7
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
58
C
8
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
11
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
47
C
12
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
37
C
14
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
15
16
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
76
A
17
انجمن علمی بذر ایران
 
74
B
18
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
71
B
19
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
73
B
20
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
66
B
21
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
22
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
23
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
72
B
24
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
78
A
25
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
75
A
26
وزارت جهاد کشاورزی
 
49
C
27
وزارت جهاد کشاورزی
 
82
A
28
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
91
A+
29
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
89
A+
30
مرکز تحقیقات کردستان
 
41
C
31
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
32
پژوهشکده چای
 
33
C
33
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
43
C
34
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
45
C
35
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
64
B
36
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
78
A
37
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
86
A+
38
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
39
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
40
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
41
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
56
C
42
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
43
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
44
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
86
A+
45
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
91
A+
46
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
68
B
47
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
48
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
71
B
49
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
62
B
50
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
51
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 
62
B
52
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
77
A
53
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
90
A+
54
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
45
C
55
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
53
C
56
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
57
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
58
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
57
C
59
وزارت جهاد کشاورزی
 
85
A+
60
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
72
B
61
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
63
B
62
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
63
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
84
A
64
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
65
Iranian Mycological Society
 
74
B
66
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
82
A
67
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
43
C
68
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
69
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
70
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
83
A