# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی زمستان 97
1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
73
B
2
انجمن حشره شناسی ایران
 
79
A
3
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
94
A+
4
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
75
A
5
پژوهشکده میگوی کشور
 
64
B
6
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
41
C
7
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
86
A+
8
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 
43
C
9
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 
50
C
10
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 
55
C
11
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
78
A
12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
75
A
13
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 
50
C
14
15
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
86
A+
16
انجمن علمی بذر ایران
 
88
A+
17
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
79
A
18
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
86
A+
19
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
67
B
20
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
21
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
87
A+
22
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
23
موسسه تحقیقات برنج کشور
 
31
C
24
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
 
68
B
25
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
26
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
79
A
27
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
88
A+
28
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
75
A
29
مرکز تحقیقات کردستان
 
66
B
30
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
90
A+
31
پژوهشکده چای
 
63
B
32
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
33
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
34
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 
44
C
35
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
52
C
36
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
73
B
37
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
87
A+
38
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
90
A+
39
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
40
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
92
A+
41
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
55
C
42
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
94
A+
43
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
44
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+
45
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
46
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
94
A+
47
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
76
A
48
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
85
A+
49
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
67
B
50
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
67
B
51
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
76
A
52
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
88
A+
53
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
58
C
54
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
55
C
55
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
58
C
56
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
63
B
57
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
44
C
58
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
74
B
59
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
76
A
60
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
78
A
61
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
69
B
62
Iranian Mycological Society
 
78
A
63
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
73
B
64
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
47
C
65
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
89
A+
66
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
60
B
67
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
89
A+