# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار رتبه بندی تابستان 1397
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
88
A+
2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 
63
B
3
انجمن حشره شناسی ایران
 
76
A
4
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
93
A+
5
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
77
A
6
پژوهشکده میگوی کشور
 
58
C
7
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
79
A
10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
49
C
11
 
51
C
12
انجمن علمی زنبور عسل ایران
 
80
A
13
انجمن علمی بذر ایران
 
79
A
14
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
 
73
B
15
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
84
A
16
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
76
A
17
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
90
A+
18
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
83
A
19
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
86
A+
20
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 
70
B
21
وزارت جهاد کشاورزی
22
وزارت جهاد کشاورزی
 
67
B
23
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
92
A+
24
انجمن علوم علف های هرز ایران
 
72
B
25
مرکز تحقیقات کردستان
 
50
C
26
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 
83
A
27
پژوهشکده چای
 
50
C
28
معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
29
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
30
 
48
C
31
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
84
A
32
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
89
A+
33
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
88
A+
34
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
35
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
52
C
36
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
87
A+
37
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
75
A
38
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
80
A
39
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
90
A+
40
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
72
B
41
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
84
A
42
موسسه تحقیقات پنبه کشور
 
70
B
43
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
61
B
44
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
45
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
46
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 
80
A
47
موسسه تحقیقات خاک و آب
 
79
A
48
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
44
C
49
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
47
C
50
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
56
C
51
وزارت جهاد کشاورزی
 
70
B
52
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
63
B
53
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 
46
C
54
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
75
A
55
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 
81
A
56
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 
66
B
57
انجمن علمی گیاهان دارویی
 
79
A
58
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
35
C
59
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
88
A+
60
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
67
B
61
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 
90
A+